تقاضای همکاری

از تمام متخصصین و علاقه مندان که خواستار همکاری و استخدام در پروژه های شرکت هستند دعوت به عمل می آید تا اطلاعات پرسنلی و شغلی خود را به وسیله فرمی که در ذیل آورده شده است .برای  مدیر عامل شرکت به آدرس nafisehfeizollahi@gmail.com ارسال فرمایند.

http://cms.dorweb.ir/Media/File/2019/11/420191121802gYg8QYaA.doc

 
© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved