نامگذاری ارتزهای اندام تحتانی

نامگذاری ارتزهای اندام تحتانی


اکثراً ارتزهای اندام تحتانی را بصورت حروف اختصاری نام میبرند. در سیستم نامگـذاری (ISO (برای ارتزها، حرف اول هر یک از مفاصلی که ارتز، آنهـا را در بـر مـیگیـرد، از 193 استاندارد پرگزیمال به دیستال آورده میشود. حرف اول قسمتی از اندام که ارتز به آن متصـل مـیشـود نیـز آورده میشود (مثلاً حرف F به جای foot .(در نهایت حرف "O "بجای کلمة ارتز قـرار مـیگیـرد. بنابراین واژة AFO بیانگر واژة Foot Ankle orthosis میباشد. KAFO بـه معنـای Knee Ankle Foot Orthosis  و HKAFO بـه معنـای Hip knee ankle Foot Orthosis است.  بدیهی است در نامگذاری ارتزهای زانو و ران در ایـن سیسـتم، واژة KO بیـانگر Knee Orthosis و واژة HO بیانگر Orthosis Hip میباشند. باید دقت نمود که این نوع نامگذاری بیانگر مفاصلی است که ارتز آنها را در برمـیگیـرد و لزوماً عملکرد همة این مفاصل تحت تأثیر ارتز قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر همة مفاصلی که ارتـز بر عملکرد آنها تأثیر میگذارد در این نامگذاری مطرح نمیگردند.
 منبع : ارتزها درتوانبخشی عصبی - پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازاننظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما


SibClinics

شایسته دریافت خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت هستید.

به همین دلیل از نخستین جلسه معاینه تا ارائه خدمات پس از فروش در کنار شما هستیم.

logo-samandehi
© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved